loader image

Algemene Voorwaarden

Het Miles Attack-Programma is een loyaliteits- en stimuleringsprogramma dat geboden wordt door de onderneming AIR CORPORATE SYSTEM, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal ad 100.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan de 82 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux.

 

ARTIKEL NR. 1 / BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

De begrippen die met een hoofdletter beginnen, hebben ten behoeve van het Reglement de hiernavolgende betekenis.

 

De onderstaande begrippen hebben altijd dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt:

 

“Lid”: elke persoon die als reisagent deelneemt aan het Miles Attack-Programma binnen de voorwaarden zoals omschreven in onderstaand artikel 3;

 

“Miles Attack-Winkel” (op het tabblad Mijn Miles Inwisselen): de omgeving waarin het cadeau-aanbod en de waarde van de Miles voor de geboden cadeaus ter kennis van de Leden komen;

 

“Mastercard®-Card van Miles Attack”: een betaalpas die de Leden kunnen bestellen op het tabblad Mijn Miles Inwisselen waarop ze hun MILES tegen geld kunnen inwisselen;

 

“Klant”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die klant is van het Lid of van het reisbureau waarvan het Lid een employé is;

 

“Miles Attack-Code”: de code met vier brieven die door Miles Attack aan ieder Lid zijn toegekend en die het Lid ter kennis van de Partner moet brengen waarbij het een prestatie reserveert zodat het bestaan van de reservering en het aantal toegekende Miles daarvoor door Miles Attack in aanmerking kunnen worden genomen;

 

“Account”: het geopende account op naam van elk Lid waaraan de toegang hem of haar exclusief is voorbehouden en waarop de Miles die hij of zij heeft gekregen en in ruil voor cadeaus of geld kan inwisselen, worden bijgeschreven;

 

“Miles”: de, binnen de in artikel 4 van het Reglement omschreven voorwaarden, aan elk Lid toegekende loyaliteitspunten waarmee elk Lid cadeaus uit de Miles Attack-Winkel kan kiezen of zijn of haar Miles tegen geld op zijn of haar Mastercard®-Card van Miles Attack kan inwisselen;

 

“Air Corporate System”: de Onderneming in het kader waarvan het beheer en de exploitatie van het Miles Attack-Programma gebeuren;

 

“Partner”: de partners van Miles Attack, waarvan de lijst raadpleegbaar is op de Site, die de Leden de mogelijkheid bieden om Miles te krijgen in ruil voor de verkoop door de Leden van de prestaties die deze partners bieden. De partners van Miles Attack kunnen de Leden eveneens voorbehouden kortingsacties overeenkomstig artikel 6 van het Reglement bieden;

 

“Miles Attack-Programma”: het loyaliteits- en stimuleringsprogramma dat openstaat voor iedere natuurlijke persoon die een reisagent of een employé van een reisbureau is dat door de Onderneming wordt geboden en onder het Reglement valt;

 

“Reglement”: het onderhavige reglement dat van toepassing is op het Miles Attack-Programma;

 

“Site”: de door de Onderneming ten behoeve van het beheer van het Miles Attack-Programma beheerde en geëxploiteerde site die raadpleegbaar is op http://www.milesattack.com;

 

“Onderneming”: de onderneming AIR CORPORATE SYSTEM, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal ad 100.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan de 82 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux en die bij het handelsregister van Nanterre ingeschreven is onder nummer 402 832 570.

 

ARTIKEL NR. 2 / DOELSTELLING – TOETREDING TOT HET MILES ATTACK-PROGRAMMA

 

In het kader van het Miles Attack-Programma spaart het Lid Miles die voornamelijk verkregen worden wanneer hij of zij de geboden prestaties via de Partners van Miles Attack binnen de voorwaarden van artikel 4 hieronder aan Klanten verkoopt.

 

De deelname aan het Miles Attack-Programma wordt uitsluitend verwezenlijkt via het openen van een op de Site bereikbaar Account en het bijschrijven van Miles waarvan de raadpleging en de toegang voorbehouden zijn aan uitsluitend het Lid binnen de in artikel 3 hieronder beschreven voorwaarden.

 

De toetreding tot het Miles Attack-Programma impliceert dat het Lid kennis heeft genomen van het Reglement of welk ander reglement dan ook dat de Onderneming daarvoor in de plaats stelt en dit ook geaccepteerd heeft.

 

ARTIKEL NR. 3 / TOETREDING TOT MILES ATTACK

 

De toetreding tot het Miles Attack-Programma is kosteloos en staat open op verzoek van welke meerderjarige natuurlijke persoon dan ook die over de benodigde vergunningen beschikt om het beroep van Frans reisagent uit te oefenen alsmede iedere employé van een in Frankrijk gevestigd reisbureau dat de benodigde vergunningen heeft voor de uitoefening van zijn werkzaamheden.

 

Om een verzoek tot toetreding in te dienen, gaat de reisagent naar de Site waar hij of zij een formulier invult en kennisneemt van het Reglement.

 

Elk Lid dat een toetredingsformulier invult, wordt verzocht een vertrouwelijke inlognaam [gebruikersnaam] en een vertrouwelijk wachtwoord te kiezen waarmee hij of zij daarna toegang tot zijn of haar Account krijgt.

 

Vanaf de validering van zijn of haar inschrijving door het Lid kent Miles Attack hem of haar een persoonlijk Account toe waarmee hij of zij Miles binnen de in het Reglement vermelde voorwaarden kan sparen.

 

Daarnaast wordt een door Miles Attack gegenereerde persoonlijke Miles Attack-Code automatisch aan elk Lid toegekend.

 

Miles Attack behoudt zich het recht voor om welke toetreding dan ook die niet aan de voorwaarden van het Reglement voldoet, te annuleren. In dat geval wordt het Lid geroyeerd: zijn of haar Account en zijn of haar Miles Attack-Code worden verwijderd en alle Miles die hij of zij eventueel heeft verkregen, worden ingetrokken.

 

Van de Leden die al 2 jaar niet ingelogd zijn op hun Miles Attack-account, wordt hun account automatisch gedeactiveerd. Om hun account te reactiveren, moeten de Leden een bericht naar de Onderneming sturen via het beschikbare contactformulier op de site milesattack.com.

 

Verduidelijkt wordt dat de toetreding tot het Miles Attack-Programma op de Site de acceptatie en ondertekening langs elektronische weg van het Reglement vormt. De plaats van ondertekening van het Reglement wordt geacht de maatschappelijke zetel in Frankrijk van de Onderneming te zijn.

 

Het Lid erkent dat hij of zij overgaat tot de ondertekening langs elektronische weg van het Reglement (en van welk document dan ook dat voortvloeit uit het Miles Attack-Programma) en met kennis van zaken van de aangewende technologie en de modaliteiten ervan en ziet derhalve af van het, in het kader van welke vordering en/of actie in rechte dan ook, in twijfel trekken van de betrouwbaarheid van de voormelde oplossing voor ondertekening langs elektronische weg en/of de manifestatie van zijn of haar wil om aan het Miles Attack-Programma deel te nemen. De Begunstigde wordt erop gewezen dat het schriftelijk stuk in elektronische vorm, net zoals het schriftelijk stuk op een papieren drager, als bewijs met dezelfde bewijskracht wordt toegelaten onder voorbehoud dat de persoon waarvan het afkomstig is, naar behoren kan worden geïdentificeerd en dat het kan worden opgesteld en bewaard volgens de omstandigheden waarmee de volledigheid ervan wordt bewaard (artikel 1316-1 en 1316-3 van het Frans burgerlijk wetboek). Meer in het algemeen heeft het Lid, door zijn of haar toetreding tot het Miles Attack-Programma, geaccepteerd om elektronische mededelingen uit te wisselen en te ontvangen van de kant van de Onderneming en dit impliceert de acceptatie van alle akkoorden, informatie, bekendmakingen en andere elektronisch uitgewisselde mededelingen die voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de schriftelijke correspondentie tenzij een specifieke dwingende wet een andere communicatiewijze oplegt.

 

ARTIKEL NR. 4 / VERKRIJGING VAN MILES

 

4.1 Het Lid kan Miles op zijn of haar Account sparen:

 

4.1.1 wanneer hij of zij alle door de Partners geboden prestaties aan een Klant verkoopt waarvoor de Partner de toekenning van Miles voorziet binnen de in artikel 4.3. vermelde lijst; en/of

 

4.1.2 door deelname aan spellen, quizzen, boosters en andere activiteiten die geboden worden door Miles Attack of de Partners op de Site; en/of

 

4.1.3 door een andere reisagent te ondersteunen om Lid van het Miles Attack-Programma te worden. Hiervoor vult het Lid een ondersteuningsformulier op de Site in dat per e-mail door Miles Attack wordt verzonden naar welke reisagent dan ook die door het Lid is aangewezen. Het Lid dient zich ervan te vergewissen dat de door hem of haar aangewezen reisagent toestemming gegeven heeft voor het verzenden van de e-mail door Miles Attack en hij of zij dient, indien nodig, het bewijs van deze toestemming te kunnen geven: het Lid is aansprakelijk voor alle kosten en aan de Onderneming veroorzaakte schade bij niet-naleving van deze verplichting.

 

4.1.4 Bovendien worden de Miles kosteloos toegekend aan elk nieuw Lid bij zijn of haar toetreding.

 

4.2 Modaliteiten voor de toekenning van de Miles op het Account.

 

4.2.1 Het Account wordt onderverdeeld in twee subaccounts, het ene genaamd “Gaande” en het andere genaamd “Beschikbaar”.

 

Alleen de op het subaccount “Beschikbare Miles” bijgeschreven Miles kunnen door het Lid worden besteed om een van de in de Miles Attack-Winkel geboden cadeaus te verkrijgen of om ze in te wisselen voor geld op zijn of haar Mastercard®-Card van Miles Attack.

 

4.2.2 Wanneer het Lid een prestatie binnen de in lid 4.1.1 vermelde voorwaarden aan een Klant verkoopt, worden de Miles die hem of haar zijn toegekend volgens de overeenkomstig artikel 4.3 van toepassing zijnde lijst, in eerste instantie op het subaccount “Gaande” bijgeschreven in afwachting van de bevestiging door de betreffende Partner voor de volledige verrichting van de door de Klant gereserveerde prestatie. Al bij de bevestiging van de volledige verrichting door de Partner stort Miles Attack de toegekende Miles op het subaccount “Beschikbaar”.

 

Indien nodig kan de Onderneming, bij een betwisting over de verrichting van de door de Klant gereserveerde prestatie (met name in geval van niet-betaling, terugbetaling of intrekking van de kant van de Partner) overgaan tot de definitieve gehele of gedeeltelijke intrekking van de aan het Lid voor de verkoop van deze prestatie toegekende Miles die bijgeschreven worden op het subaccount “Gaande”, ongeacht de reden voor de betwisting.

 

De Toetreder heeft een jaar vanaf de datum waarop de prestatie gereserveerd is, om deze op zijn of haar Miles Attack-account te vermelden.

 

4.2.3 Wanneer het Lid een reisagent binnen de in lid 4.1.3 vermelde voorwaarden ondersteunt, worden de MILES die hem of haar zijn toegekend volgens de overeenkomstig artikel 4.3 van toepassing zijnde lijst, in eerste instantie op het subaccount “Gaande” bijgeschreven. Miles Attack stort de aan het Lid toegekende MILES uiterlijk 15 dagen na de aanvangsdatum van de verrichting van de eerste door de introducé van het Lid gereserveerde prestatie op het subaccount “Beschikbaar”, welke recht geeft op de toekenning van de Miles overeenkomstig lid 4.2.2.

 

4.2.4 De door het Lid in het kader van de leden 4.1.2 en 4.1.4 verkregen Miles worden direct overeenkomstig artikel 4.3 op het subaccount “Beschikbaar” bijgeschreven (behalve de met de boosters verkregen MILES die worden bijgeschreven na de vertrekdatum van de Klant) naargelang de van toepassing zijnde lijst.

 

4.2.5 Voor het aantal MILES dat een Lid op zijn of haar Account kan sparen, geldt geen maximum.

 

4.2.6 De Miles worden uitsluitend door Miles Attack toegekend binnen de in artikel 4 vermelde voorwaarden. Miles Attack verduidelijkt in dat opzicht dat een Lid in geen enkel geval Miles kan aankopen of verkopen. Daarentegen kunnen Miles wel door een Lid aan een ander Lid worden overgedragen binnen de hieronder staande in artikel 8 vermelde voorwaarden.

 

4.3 Lijst

 

4.3.1 Elk van de Partners heeft de verantwoordelijkheid om een lijst met toekenbare Miles voor de verkoop van elke prestatie die hij of zij aan Miles Attack verstrekt, vast te stellen en te actualiseren. Deze lijst wordt op de Site op de pagina van de Partner ter kennis gebracht aan de Leden.

 

4.3.2 De lijst met Miles die door Miles Attack toegekend zijn, wordt aan de Leden bij de toetreding, de deelname aan spellen, quizzen, boosters en andere activiteiten die geboden worden op de Site of in ruil voor ondersteuning van nieuwe Leden vrijelijk bepaald door Miles Attack die dit op de Site op de pagina van de betreffende verrichtingen ter kennis brengt van de Leden.

 

4.3.3 Onder voorbehoud van de bepalingen van lid 4.3.3 worden de lijsten voor de toekenning van Miles door Miles Attack jaarlijks geactualiseerd. Dit geldt ook voor de waarde in Miles voor het in de winkel gepresenteerde cadeau-aanbod overeenkomstig artikel 5. Voor de waarde van de cadeaus kan te allen tijde een tariefaanpassing gelden, met name naargelang de door de leveranciers gehanteerde prijzen en/of de transportkosten; de nieuwe tarieven zijn van kracht zodra ze op de Site worden vermeld.

 

4.3.4 De lijst voor de toekenning van Miles alsmede de waarde in Miles voor het cadeau-aanbod kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dit kan uitsluitend op initiatief van Miles Attack of de Partners (volgens de betreffende lijst met Miles) en is tijdelijk, in het kader van kortingsacties of blijvend. De Leden worden hierover geïnformeerd (i) via een e-mail die verzonden wordt naar het e-mailadres dat ze bij hun inschrijving hebben opgegeven of (ii) door vermelding van deze wijzigingen op de Site.

 

De veranderingen in de toekenningslijsten zijn direct van kracht op het moment van publicatie ervan op de Site tenzij anders vermeld. De veranderingen in de Lijsten met toegekende Miles voor de gedane verkopen overeenkomstig artikel 4.1.1. zijn niet van toepassing op de voor de publicatiedatum van de veranderingen gedane verkopen, ongeacht de toekenningsdatum van de betreffende Miles.

 

4.4. Geschillen in verband met de toekenning van Miles

 

4.4.1 De Miles die afkomstig zijn van de verkoop van reserveringen, worden toegekend op basis van de door de Partners verstrekte gegevens. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de problemen die kunnen ontstaan bij de reserveringen van prestaties bij de Partners noch voor de fouten of omissies (die opzettelijk of onopzettelijk plaatsvinden) bij de overdracht van het overzicht van de met hulp van de Leden gereserveerde prestaties. Bij een betwisting valt het geschil onder de betrekkingen tussen het Lid en de Partner en de Toetreder kan alleen een beroep tegen de Partner instellen. De Onderneming kan slechts gehouden worden om de lijst met hem of haar betreffende reserveringen die door de Partner geleverd zijn, aan het Lid ter hand te stellen.

 

Klachten over de toekenning van Miles dienen noodzakelijkerwijs schriftelijk te worden geformuleerd en per e-mail gericht te worden aan de Onderneming op het e-mailadres [info@milesattack.com]. Klachten dienen uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na de maand waarin de Miles op het subaccount “Beschikbaar” hadden moeten zijn bijgeschreven, bij Miles Attack ingediend te worden. Na afloop van deze termijn is het Lid niet meer gerechtigd om een klacht in te dienen.

 

4.4.2 Bij een geschil over de Miles die afkomstig zijn van deelname aan spellen, quizzen, boosters en andere activiteiten die geboden worden op de Site, gelden de opgeslagen gegevens in het informaticasysteem van de Onderneming of de partner van de Onderneming die betrokken is bij het beheer van de betreffende spellen, quizzen, boosters en andere activiteiten van deze acties, als bewijs en deze kunnen dus niet in rechte worden betwist.

 

Indien er problemen zijn bij het opslaan van deze gegevens of problemen met de werking van de gebruikte systemen voor het beheren van deze acties, heeft de Onderneming het recht om het toekennen van Miles voor deze acties te weigeren.

 

ARTIKEL NR. 5 / MILES ATTACK-WINKEL – OVERDRACHT VAN DE MILES ALS GESCHENK

 

Het totaal aan op het Account bijgeschreven Miles op het subaccount “Beschikbaar” geeft het Lid recht op het cadeau-aanbod waarvan de aard en de waarden in Miles worden samengevat op de Site onder het tabblad met de naam “Mijn MILES inwisselen”. Op dit tabblad staan een aantal cadeaus die ingedeeld zijn (i) per thema en/of (ii) naargelang de kosten in Miles van de cadeaus in het aanbod.

 

Sommige delen van het aanbod kunnen echter een kortere geldigheidsduur hebben. Hiervan wordt het Lid op de Site in kennis gesteld.

 

De Onderneming bepaalt zelf de waarde van de cadeaus in Miles.

 

De aan de Leden geboden cadeaus kunnen producten, diensten of waardebonnen zijn. Zodra het Lid een cadeau in de Miles Attack-winkel heeft gekozen door deze in zijn of haar winkelwagentje te plaatsen en zijn of haar keuze te valideren, wordt er door Miles Attack een overzichtsmail naar hem of haar verzonden.

 

De waarde van het gekozen cadeau in Miles wordt van het Account afschreven.

 

Miles Attack heeft voorraden voor bepaalde cadeaus in de Miles Attack-winkel. De overige kunnen specifiek door Miles Attack worden besteld.

 

Het Lid kan, naargelang het geval, op elk moment kennisnemen van de stand van de afhandeling van zijn of haar cadeau-aanvraag door een contactformulier in te vullen dat direct toegankelijk is op de Site op het tabblad “Mijn account” bij “Contact”.

 

De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die gedaan zijn via de site http://www.milesattack.com. AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich de mogelijkheid voor om de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Bij een wijziging worden bij elke bestelling de algemene voorwaarden toegepast die op de dag van de bestelling gelden.

 

5.1 Bestellingen

 

Modaliteiten

Kies uw cadeaus in de catalogus en vul een leveringsadres in.

Geef ons a.u.b. elke verandering of aanvulling van uw adres en contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) door zodat het beheer en de follow-up van uw bestelling in de beste omstandigheden kan worden gegarandeerd.

Het is eveneens noodzakelijk dat u bij uw bestelling een mobiel nummer opgeeft dat overdag gemakkelijk te bereiken is alsmede uw persoonlijke e-mailadres.

 

Bevestigingsmail en bestelnummer

Na het kiezen van uw cadeaus en het valideren van uw bestelling wordt er automatisch een bevestigingsmail naar u verzonden. Op deze mail staat uw bestelnummer.

 

Validering van de bestellingen en elektronische handtekening

Volgens de Franse wet van 13 maart 2000 inzake de elektronische handtekening vormt elke door middel van dubbelklikken ondertekende bestelbon een onherroepelijke aanvaarding die slechts in de beperkte gevallen zoals gesteld in de onderhavige algemene voorwaarden, kan worden herroepen. Het dubbelklikken dat hoort bij de procedure voor authenticatie en onweerlegbaarheid en bij de bescherming van de integriteit van de berichten, geldt als een elektronische handtekening.

Deze elektronische handtekening heeft dezelfde waarde tussen de partijen als een handgeschreven handtekening.

De begunstigde bevestigt dat hij of zij kennis heeft genomen van deze voorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de site impliceert een volledige toetreding tot het reglement en het zonder voorbehoud accepteren ervan.

Na validering van de bestelling worden er geen wijzigingen en/of annuleringen geaccepteerd.

De valideringsdatum van de bestelling komt overeen met de datum van de online bestelling of de datum waarop uw schrijven ontvangen is.

 

Follow-up van de bestelling

U heeft ook de mogelijkheid om uw bestelling online te volgen: op de site gaat u naar “Mijn account, “Mijn bestellingen” en controleert u de status van uw bestelling.

 

Cadeaucatalogus

AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich het recht voor om het cadeau-aanbod te wijzigen door bepaalde producten toe te voegen of te verwijderen en de waarde in MILES-punten van de cadeaus te allen tijde te wijzigen.

De in deze catalogus geboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Vanwege hun aard kunnen bij sommige producten risico’s op letsel ontstaan bij verkeerd gebruik. Wij bevelen u aan om pas een product te gebruiken nadat u kennisgenomen hebt van de gebruikshandleiding en deze strikt volgt.

De keuze voor een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege de incompabiliteit van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, terugbetaling of het in het geding roepen van de aansprakelijkheid van AIR CORPORATE SYSTEM.

 

Beschikbaarheid van de cadeaus

Gezien de productvernieuwingen bij onze leveranciers is het mogelijk dat het artikel dat u besteld hebt, niet meer beschikbaar is op het moment dat wij uw bestelling ontvangen.

In dat geval garanderen wij de levering van een product met dezelfde of ten minste soortgelijke technische kenmerken.

Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een productiestop, verzoeken wij u een nieuw cadeau te kiezen dan wel bieden wij u de mogelijkheid om een vervangingsproduct te kiezen. Indien geen van deze nieuwe keuzes u schikt, dan schrijven wij uw MILES opnieuw bij of betalen wij u uw artikel terug als het vervangingsproduct u niet schikt.

Aan de foto’s en beschrijvingen van de geschenken op de site kunt u geen rechten ontlenen.

 

Waarde in punten van de cadeaus

AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich het recht voor om de waarde in MILES-punten van het cadeau te allen tijde te wijzigen maar verbindt zich ertoe om de aangegeven bedragen op het moment van uw bestelling toe te passen onder voorbehoud van de beschikbaarheid ervan op de betreffende datum.

 

Specifieke producten

Wijnen: bij wijnen wordt, indien een millésime uitverkocht is, automatisch een andere millésime verzonden. In uw belang kunnen wij u, om de kwaliteit en de waarde van de verwachte wijnen te respecteren, een andere cru leveren. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate.

Televisies: u dient deze zelf aan te geven bij de dienst voor kijk- en luistergeld.

Fietsen: alle geboden fietsen voldoen aan de Franse wet- en regelgeving en worden 100% gemonteerd geleverd.

 

Geef voor een bestelling voor een fiets of kleding uw maat op de site door.

 

5.2 Levering

 

Leveringstermijn

De leveringstermijn kan variëren van 1 tot maximaal 5 werkweken onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Het gaat om een gemiddelde termijn naargelang de bestemming, de verzendwijze en de beschikbaarheid van het artikel.

Een overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding zijn voor het annuleren van de bestelling of een vergoeding tenzij de overschrijding zonder uw toestemming 46 weken na de leveringstermijn is. In dat specifieke geval kan de bestelling worden geannuleerd en worden de MILES opnieuw op uw account bijgeschreven.

 

Verzendwijze

De gekozen producten worden per post of door een onafhankelijke vervoerder geleverd. Bij producten die veel plaats innemen of omvangrijk zijn, kan de vervoerder telefonisch een afspraak maken om de levering ervan te verzorgen.

Indien de deelnemer afwezig is bij de gemaakte leveringsafspraak, kunnen er MILES-punten van het account worden afgetrokken voor een nieuwe levering.

De overhandiging van de goederen door de vervoerder geschiedt in alle gevallen met een handtekening van de ontvanger van de leveringsbon.

Gezien de verscheidenheid aan geboden cadeaus kunnen voor een bestelling met verschillende artikelen verscheidene leveringen zijn met verschillende transportwijzen.

 

Aansprakelijkheid

De onderneming AIR CORPORATE SYSTEM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging bij de levering door het postbedrijf of welke andere soort vervoerder dan ook.

AIR CORPORATE SYSTEM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de gesloten overeenkomst in geval van toeval, overmacht, verstoring of een gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de vervoersmiddelen en/of communicatiemiddelen, slecht weer en/of brand.

 

Leveringsadres

De levering geschiedt gewoonlijk bij de portaaldeur, desnoods met uw hulp indien nodig. Bij een lastige toegang of een verdieping wordt uw levering voor uw voordeur geplaatst als het om een huis gaat en beneden voor het flatgebouw als het om een appartement gaat. Derhalve dient u er rekening mee te houden dat uw pakket naar een hogere verdieping gebracht moet worden. Let op: een postbus is geen leveringsadres.

 

Ontvangst

De ontvangst is de handeling waarbij de ontvanger van de goederen deze in bezit neemt op het moment dat ze door de leverancier of een aangewezen derde (de vervoerder) aan hem of haar geleverd worden.

Het in bezit nemen geschiedt door de ontvanger: de deelnemer of een door hem of haar aangewezen persoon.

De overhandiging van de goederen door de vervoerder geschiedt in alle gevallen met een handtekening van de ontvanger van de leveringsbon.

De overhandiging staat voor de eigendomsoverdracht.

 

De ontvanger heeft de verplichting om de conformiteit van de geleverde goederen op het moment van levering te controleren alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Elke afwijking inzake de levering (averij, een ontbrekend product ten opzichte van de leveringsbon, een beschadigd pakket) dient noodzakelijkerwijs zeer gedetailleerd op de leveringsbron te worden vermeld, samen met de handtekening van de ontvanger.

Voor elke afwijking dienen de voorbehouden schriftelijk, duidelijk omschreven en met redenen omkleed op de leveringsdocumenten (zoals de vrachtbrief en de leveringsbon) in aanwezigheid van de chauffeur te worden vermeld.

LET OP: U kunt foto’s nemen van de verpakking en het product maar algemene formuleringen zoals “behoudens latere controle” of “onder voorbehoud van uitpakken” hebben geen juridische waarde.

Elk geweigerd product dient in zijn geheel en in de oorspronkelijke verpakking aan de vervoerder overhandigd te worden.

 

DUS IN AANWEZIGHEID VAN DE VERVOERDER DOET U HET VOLGENDE:

 

U controleert het vermelde aantal pakketten op het vervoersborderel. Als er iets ontbreekt, accepteert u de levering en vermeldt u op het vervoersborderel het aantal pakketten en de ontbrekende artikelen.

 

Verifieer de staat van het pakket: als het pakket beschadigd en/of ingedeukt is, dient u deze te weigeren en op het vervoersborderel “pakket geweigerd wegens beschadigingen” te vermelden. Aarzel vooral niet om de staat van de producten in de verpakking te controleren. Hoewel deze geen sporen van deuken vertonen en niet beschadigd zijn, kunnen ze wel bepaalde tekenen van schade vertonen vanwege de ruwe hantering.

 

Klachten

Overeenkomstig artikel L.133.3 van het nieuwe Franse wetboek van koophandel heeft elke deelnemer een termijn van twee dagen, waaronder de feestdagen niet zijn inbegrepen, vanaf de ontvangst van de goederen om zijn of haar met redenen omkleed protest per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de vervoerder te bevestigen en een kopie van dit schrijven per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te verzenden naar:

PROGRAMME MILES ATTACK chez COUP DE POING – Service réclamation – 27 avenue Auguste Vérola, 06200 NICE – FRANKRIJK

 

De producten waarvan terugzending noodzakelijk is, dienen binnen zeven werkdagen volgend op de levering en voor rekening van de deelnemer te worden teruggezonden en dit dient noodzakelijkerwijs met een te ondertekenen vervoersformulier met overhandiging van het product te geschieden.

Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, wordt niet geaccepteerd. Het retourneren van de producten wordt alleen geaccepteerd als deze volledig en in hun oorspronkelijke staat zijn (dit geldt ook voor de verpakking, de toebehoren en de handleidingen).

De verkrijgingstermijn voor afgetekende bonnen (het bewijs voor de distributie van het pakket met handtekening) is 30 dagen vanaf de verzenddatum. Voor het starten van een onderzoek verzoeken wij u beleefd om een kopie van uw identiteitsbewijs alsmede een verklaring op erewoord aan ons te doen toekomen.

Na afloop van deze termijn is de vervoerder niet meer in staat de distributie van het pakket te bewijzen en derhalve kunnen er dan ook geen klachten meer behandeld worden. In dat geval kan de leverancier bij een geschil niet meer aansprakelijk worden gesteld.

 

BELANGRIJK: Na een maand na ontvangst van de goederen wordt geen enkele klacht over de levering van de producten (zoals dat het product niet ontvangen, niet conform, beschadigd is of niet werkt of een aanvraag om een leveringsbewijs) door de onderneming AIR CORPORATE SYSTEM in behandeling genomen.

 

5.3 Garanties/Klantenservice

 

De Klantenservice is inbegrepen in het kader van de fabrieksgarantie vanuit de technische centra van de betreffende fabrikanten. De verzending naar deze centra blijft voor rekening van de deelnemer en dient noodzakelijkerwijs gedaan te worden met een vervoersformule waarbij voor de overhandiging van het product getekend wordt.

Bij het retourneren van een product naar onze prestatieplichtige voor de cadeaus blijft de verzending voor rekening van de deelnemer en dient deze noodzakelijkerwijs gedaan te worden met een vervoersformule waarbij voor de overhandiging van het product getekend wordt.

 

5.4 Verveelvoudiging

 

Elke gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, zowel in Frankrijk als in het buitenland, is verboden gezien de van kracht zijnde wettelijke bepalingen betreffende de artistieke en intellectuele eigendom.

 

ARTIKEL NR. 6 / GELDIGHEIDSDUUR VAN DE MILES

 

Het Account is geopend voor onbepaalde tijd. Indien een Lid gedurende 2 jaar niet actief is, wordt het Miles Attack-account geblokkeerd en kan dit op verzoek via het contactformulier gedeblokkeerd worden.

 

De beschikbare Miles op het subaccount “Beschikbaar” kunnen ingewisseld worden tot en met 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin deze Miles op dit subaccount zijn bijgeschreven. Zo kunnen bijvoorbeeld alle van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op het subaccount “Beschikbaar” bijgeschreven Miles tot en met 31 december 2024 worden ingewisseld.

 

Bij de aankoop van cadeaus zijn de Miles die met voorrang gebruikt worden, de Miles die het snelst verlopen.

 

ARTIKEL NR. 7 / PERSOONLIJK ACCOUNT – OVERDRACHT VAN MILES

 

Het Account is strikt persoonlijk voor elk Lid, net zoals de inlognaam [gebruikersnaam] en het wachtwoord, die vertrouwelijk zijn.

 

Het Account kan in geen geval aan een derde worden overgedragen.

 

Alleen het Lid kan de Miles voor cadeaus inwisselen.

 

Miles Attack geeft toestemming voor de definitieve en onomkeerbare overdracht van verkregen Miles op het Account van een Lid ten behoeve van een ander Lid. De overdracht kan alle Miles of slechts een gedeelte ervan betreffen.

 

Hiervoor dient het Lid dat Miles wil overdragen, een beschikbaarheidsformulier op de Site in te vullen waarmee hij of zij toestemming geeft voor de definitieve overdracht van alle beschikbare Miles op zijn of haar Account of een deel ervan naar het Account van een ander Lid. Zodra het formulier ontvangen is, stort Miles Attack het aantal vereiste Miles van het Account van het verzoekende Lid naar het account van het begunstigde Lid.

 

Wanneer een Lid al zijn of haar Miles overdraagt, kan hij of zij uitdrukkelijk verzoeken om de ontbinding van zijn of haar Account door Miles Attack via het door hem of haar in te vullen contactformulier. Zodra dit formulier ontvangen is, verwijdert Miles Attack het Account van het Lid en zijn of haar Miles Attack-Code. Hij of zij verliest dan onherroepelijk de hoedanigheid van Lid.

 

ARTIKEL NR. 8 / PERSOONSGEGEVENS

 

8.1 Afhandeling van aanvragen

 

De informatie en gegevens met een persoonlijk karakter betreffende het Lid (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door Miles Attack in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke in de zin van de AVG (Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016) en deze verwerking is strikt beperkt tot de toetreding tot het Miles Attack-programma en de levering van cadeaus en/of het beheer van de door het Lid op de Site gedane bestellingen.

 

De door de Onderneming op het toetredingsformulier verzamelde Persoonsgegevens zijn bestemd voor Miles Attack die zich het recht voorbehoudt om ze te gebruiken in het kader van het Miles Attack-Programma (met name om contact op te nemen met het Lid en met hem of haar van gedachten te wisselen alsook voor marketingdoeleinden in het kader van zijn activiteiten).

 

Deze gegevens worden in Frankrijk verwerkt en gehost op grond van beveiligingsprotocollen.

 

De gegevensverwerkingen hebben uitsluitend als doel:

 

– de uitvoering en het beheer van de bestelling van het Lid

 

– de verbetering van de servicekwaliteit (gepersonaliseerd aanbod, fraudebestrijding, vaststelling van gebreken, verbetering van de klantkennis door geanonimiseerde statistische analyses)

 

– marketingcommunicatie

 

De verzamelde en anoniem gemaakte gegevens kunnen gebruikt worden voor statische doeleinden en analysedoeleinden.

 

Op het formulier voor toetreding wordt op het volgende gewezen:

 

– Bepaalde gegevens waarom gevraagd wordt, zijn verplicht. Hiermee kan Miles Attack de toetredingen beheren.

 

– Ander gegevens zijn optioneel en het Lid kan zelf besluiten om deze al dan niet te geven. Hiermee kan Miles Attack diensten bieden die beter op de situatie van de Leden zijn afgestemd.

 

De juridische grondslag voor deze verwerkingen berust op de contractuele relatie van de Gebruiker met Miles Attack of op de toestemming van de Gebruiker met betrekking tot marktonderzoek.

 

8.2 Verzamelde gegevens

 

Miles Attack verzamelt de volgende gegevens:

 

– de door het Lid bij het aanmaken van zijn of haar klantaccount op de Site opgegeven Persoonsgegevens. Deze zijn noodzakelijk voor de reservering en het beheer van de geboden prestaties; het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat het onmogelijk is om de prestaties te leveren;

 

– de Persoonsgegevens met betrekking tot de gereserveerde cadeaus. Deze zijn noodzakelijk en relevant voor de levering van prestaties.

 

8.3 Overdracht van de gegevens

 

Uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze partners in de Europese Unie of buiten de Unie voor het garanderen van een goede verrichting van de op de Site gereserveerde prestatie en de follow-op van de commerciële relatie te garanderen en eveneens, met uw toestemming, voor de prestatieplichtigen die in het kader van onze marketingcommunicatie interveniëren.

 

8.4 Opslaan

 

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is voor iedere verwerking en bij uitzondering voor een duur van 5 jaar die overeenkomt met de verjaring van gemeen recht van de vorderingen tot reclamatie alsmede voor het voldoen aan verplichtingen uit wet- en regelgeving.

 

8.5 Rechten van het Lid

 

Het Lid heeft kosteloos het recht:

 

– om inzage in zijn of haar gegevens te vragen

 

– om onjuiste gegevens te verbeteren

 

– op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

 

– op beperking van de gegevensverwerking

 

– om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens. In een dergelijk geval wordt hij of zij erop gewezen dat als gevolg van de verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens, de diensten in het kader van het gebruik van de Site waarvoor deze gegevens nodig zijn, voor een deel of voor het geheel niet meer bereikbaar zijn zonder dat hiervoor een beroep op de aansprakelijkheid van Miles Attack en/of de werkgever van het Lid kan worden gedaan.

 

– op dataportabiliteit op een drager die door een machine kan worden gelezen,

 

– om zijn of haar toestemming voor het verzamelen van gegevens op grond van toestemming op elk moment in te trekken.

 

Deze rechten kan hij of zij uitoefenen door een verzoek hiervoor te sturen naar Miles Attack, AIR CORPORATE SYSTEM, Programme Miles Attack, 82 rue Henry Farman 92130 Issy-les-Moulineaux (FRANKRIJK) of rgpd@gekko-holding.com en bij zijn of haar verzoek een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen.

 

8.6 Contact

 

Het Lid heeft de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van zijn of haar gegevens bij de Franse toezichthoudende autoriteit Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) in te dienen.

 

ARTIKEL NR. 9 / AANSPRAKELIJKHEID

 

De Onderneming wijst in geval van niet-conform gebruik van het Account of de Miles of het gebruik van het account of de Miles door een niet-geautoriseerde derde iedere aansprakelijkheid af.

 

De inlognaam en het wachtwoord van het Lid dienen geheim te worden gehouden door het Lid, dat verantwoordelijk is voor het gebruik van de inlognaam en het wachtwoord door derden en alle handelingen die met deze inlognaam en dit wachtwoord worden gedaan.

 

In het geval dat het Lid redenen heeft om te denken dat er misbruik van zijn of haar vertrouwelijke inlognaam en/of wachtwoord wordt gemaakt, dient hij of zij onmiddellijk contact op te nemen met de Onderneming en om een nieuwe inlognaam en wachtwoord te vragen.

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om zich tot elke handeling te verbinden die zij nuttig acht bij frauduleus gebruik of misbruik van het Account.

 

Elk in gebreke blijven ten aanzien van het onderhavige Reglement en/of iedere vervalsing van aan Miles Attack verstuurde gegevens leidt van rechtswege tot royering van het Lid en intrekking van de Miles.

 

De Site wordt aan de Leden ter beschikking gesteld. Hoewel de Onderneming redelijke inspanningen verricht om deze foutloos en actueel te laten zijn, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval waarin de inhoud van de Site niet actueel is of fouten bevat, behalve in geval van bedrog van haar kant. Bovendien kan de Onderneming in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor virussen, malware, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software die kan worden doorgezonden door het gebruik van de Site of in verstuurde e-mails met betrekking tot het Miles Attack-Programma. De Leden dienen over firewalls en antivirussoftware te beschikken die nodig zijn om dergelijke infecties te voorkomen.

 

De Onderneming garandeert niet dat de Site te allen tijde voor de Leden beschikbaar en bereikbaar is. De Onderneming is niet gehouden aan een verplichting om redelijke middelen in te zetten voor het garanderen van deze bereikbaarheid, met dien verstande dat de Site tijdelijk onbereikbaar kan zijn vanwege onderhoudsverrichtingen, aanvallen van derden, overmacht of toeval of meer in het algemeen vanwege handelingen van derden (zoals de webhoster van de site) of vanwege door de bestuurlijke en/of gerechtelijke autoriteiten gegeven orders

 

De Onderneming is niet aansprakelijk voor problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van internet door de Leden, in het bijzonder verbindingsproblemen met de Site, verbindingsvertragingen en problemen die zich kunnen voordoen bij de doorgifte van gegevens tussen de Leden en de Site.

 

Aan de afbeeldingen van de cadeaus die door de Leden gekocht kunnen worden, kunnen geen rechten worden ontleend en deze afbeeldingen gelden uitsluitend als voorbeeld.

 

De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte gevolgschade dan ook die voortvloeit uit het disfunctioneren van de door de Leden gekochte cadeaus onder voorbehoud van de bepalingen van dwingend recht die anders beslissen.

 

Bovendien wijst de Onderneming iedere aansprakelijkheid van de hand voor het geval een door een Lid verzocht cadeau niet op voorraad is of voor het geval het voor haar onmogelijk is om het verzochte cadeau te verkrijgen.

 

Het Lid van het Miles Attack-Programma is verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van alle persoonlijke belastingschulden die verband houden met de regelgeving voor voordelen in natura indien dit van toepassing is in het betreffende land van verblijf of de betreffende plaats van de werkzaamheden.

 

“ARTIKEL NR. 10 / WIJZIGING VAN HET REGLEMENT –

 OPSCHORTING/STOPPEN VAN MILES ATTACK”

 

De Onderneming kan te allen tijde vrijelijk het Reglement wijzigen of aanvullen. Evenzo behoudt de Onderneming zich het recht voor om het Miles Attack-Programma te onderbreken, te wijzigen of te stoppen.

 

In dat geval informeert de Onderneming de Leden over de aangebrachte wijzigingen (i) via een e-mail die verzonden wordt naar elk Lid op het e-mailadres dat ze bij hun inschrijving hebben opgegeven of (ii) door vermelding van deze wijzigingen op de Site. De aldus aangebrachte wijzigingen gelden dan voor de Leden.

 

Geen enkele wijziging, waaronder het stoppen van het Miles Attack-Programma, geeft recht op een schadevergoedingsrecht voor het Lid.

 

Bij het stoppen van het Miles Attack-Programma kunnen de door het Lid verkregen Miles op de datum dat dit programma stopt voor de rest van het lopende kalenderjaar aan cadeaus worden besteed. Indien dit niet gebeurt, zijn ze na afloop van deze termijn definitief verlopen.

 

ARTIKEL NR. 11 / TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER – TAAL

 

Het Reglement en het Miles Attack-Programma zijn volgens Frans recht opgesteld en worden overeenkomstig dit recht geïnterpreteerd. Elk geschil met betrekking tot het Reglement of de interpretatie ervan en/of de uitvoering of toepassing van het Reglement of het Miles Attack-Programma valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Parijs.

 

Het Reglement is zowel in het Frans als in het Engels opgesteld (en naargelang het geval in de taal van het land waar het Lid gevestigd is).

 

De Franstalige versie is de enige versie die geldig is en de partijen bindt; de Engelstalige versie (en naargelang het geval de versie in de taal van het land waar het Lid gevestigd is) vormt echter een erkende en geaccepteerde vertaling en derhalve kan er geen andere vertaling worden geëist voor de interpretatie van het Reglement.